Prace licencjackie i magisterskie

 

 

 

 

Studia licencjackie kończą się pisaniem pracy dyplomowej nazywanej pracą licencjacką. Jej celem jest zaprezentowanie umiejętności kwalifikujących do nadania tytułu licencjatu w zakresie etnologii.

 

W szczególności w pracy licencjackiej student ma wykazać się umiejętnością:

 

1) wyboru i konceptualizacji konkretnego zagadnienia badawczego,

2) wyboru najważniejszej literatury dotyczącej tego zagadnienia,

3) zweryfikowania i krytycznej oceny tejże literatury,

4) dokonania twórczej syntezy najważniejszych wątków w niej obecnych,

5) posługiwania się narzędziami naukowymi tj. bibliografią, przypisami, technikami badawczymi w przypadku prac wykorzystujących własne badania terenowe itp.,

6) pisania prac typu naukowego.

 

 

Praca licencjacka winna opierać się na wiedzy z zakresu etnologii i antropologii kulturowej. Oznacza to, że jej główną podstawę źródłową stanowi literatura etnologiczna/antropologiczna lub własne badania terenowe uzupełnione literaturą etnologiczną/antropologiczną.

 

Literaturę etnologiczną/antropologiczną najłatwiej rozpoznać po tym, że opiera się na etnograficznych badaniach terenowych (są to studia przypadku lub studia porównawcze) oraz po afiliacji ich autora (np. miejsce zatrudnienia autora zawiera słowo „etnologia” bądź „antropologia kulturowa/społeczna”).

 

 

 

 

 

Wymagania odnośnie pracy licencjackiej na etnologii UG

 


 

 

 

1. Wymagania formalne (czcionka, odstępy, konstrukcja pracy):

 

 

- podstawowe informacje: format A4, czcionka Times New Roman (rozmiar 12), odstęp 1,5 wiersza, tekst wyjustowany, marginesy 2.5 (plus dodatkowy margines na bindowanie lub oprawę: zazwyczaj od 0.5 do 1).

 

- objętość pracy licencjackiej: min. 30 stron, maks. 60-70 stron (liczone z bibliografią, bez aneksów).

 

- obowiązuje ok. 20 źródeł bibliograficznych dla pracy licencjackiej.

 

- wydruk jednostronny, praca powinna być oprawiona lub zbindowana (wymagania w tej kwestii czasem różnią się zależnie od preferencji promotora i recenzenta). Praca powinna być złożona w 4 egzemplarzach:

  • jedna kopia do dziekanatu: wydruk dwustronny, zbindowana, z płytą CD zawierającą kopię pracy w wersji elektronicznej oraz jej opis (wykonany według wytycznych Wydziału Historycznego UG).
  • jedna kopia do sekretariatu: te same wymagania co do dziekanatu, tylko bez płyty CD.
  • jedna kopia dla promotora, zazwyczaj oprawiona, wydruk jednostronny.
  • jedna kopia dla recenzenta, jak wyżej.

 

 

- wzór strony tytułowej (nie powinna być numerowana!).

 

- wzory oświadczeń, które zwykle umieszcza się na końcu pracy (także jako nienumerowane strony): wzór 1 oraz wzór 2.

 

- informacje takie jak: obowiązujące terminy oraz wykaz dokumentów, które trzeba złożyć razem z pracą, można znaleźć na następującej podstronie Wydziału Historycznego.

 

- UWAGA! Student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie pracę dyplomową w wersji papierowej i elektronicznej najpóźniej w ostatnim dniu zwykłej sesji egzaminacyjnej. W przypadku niezłożenia pracy w terminie na wniosek studenta dziekan może przesunąć termin złożenia pracy, jednak nie więcej niż o trzy miesiące.

 

 

 

 

2. Prawa autorskie:

 

 

Przy pisaniu pracy licencjackiej obowiązują przepisy prawa autorskiego. Wykorzystane w pracy materiały (tekst, ryciny, wykresy, fotografie itp.) powinny być opatrzone odpowiednią informacją o źródle pochodzenia. Ta zasada stosuje się do wszystkich materiałów.

 

Niedopuszczalne jest przepisywanie całości lub fragmentów tekstów (z książek, artykułów, Internetu) bez podawania źródła. Materiały te powinny być omówione lub skomentowane, a nie przepisane. W innym przypadku autor pracy licencjackiej popełni plagiat i narazi się na utratę tytułu licencjata.

 

Jeśli zamieszczamy cytat, zawsze podajemy stronę pracy, z której pochodzi. Cytaty krótkie (do pięciu linijek) piszemy zwykłą czcionką i ujmujemy je w cudzysłów. Jeśli występuje wewnętrzny cudzysłów, powinien być́ wyróżniony znakami: „«...»”. Dłuższe cytaty piszemy mniejszą czcionką (11 pkt.), z pojedynczym odstępem i ujmujemy je „blokowo”, z wcięciem z lewej, bez cudzysłowu.

 

 

 

 

3. Przypisy

 

 

- Podstawowe informacje: na etnologii obowiązuje następujący model pełnego zapisu bibliograficznego w spisie na końcu pracy (ale promotor może ustalić własne wytyczne):

 

  • Burszta, J. (1974). Kultura ludowa — kultura narodowa. Szkice i rozprawy. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

 

  • Staszczak, Z. (red.). (1987). Słownik etnologiczny. Terminy ogólne. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

 

 

 

Wyróżnia się dwa rodzaje przypisów wewnątrz pracy:

 

 

Najważniejsze przy wyborze przypisów jest pozostanie konsekwentnym np. jeśli decydujemy się na opcję dolnych przypisów to nie zmieniajmy tej koncepcji w połowie pracy.

 

 

-przypisy dolne (u dołu strony) - są to odnośniki do literatury przywoływanej i cytowanej; w tym przypadku podajemy tylko najważniejsze dane (inicjały imienia autora, nazwisko autora, tytuł główny pozycji, miejsce i rok wydania, ew. strony pozycji). Resztę danych bibliograficznych pozycji (podtytuł, dane o tłumaczeniu, wydawnictwo) podajemy w spisie bibliografii na końcu pracy.

W przypisach dolnych mogą również znajdować się informacje uzupełniające do tekstu głównego pracy.

 

Np. J. Tubielewicz, Kultura Japonii. Słownik, Warszawa 1996.

 

 

-przypisy śródtekstowe (często określane mianem przypisów harvardzkich): umieszczane są wewnątrz tekstu pracy i sporządzane według zasady: „autor-rok-strona”. Odesłanie jest umieszczone w nawiasie okrągłym i ma następującą formę: (Barnard, 2000, s. 71). Pełny zapis bibliograficzny występuje tylko w spisie bibliografii na końcu pracy.

W tego rodzaju zapisie bibliograficznym występują również przypisy dolne, ale służą jedynie uzupełnieniu informacji do tekstu głównego.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

 


 

 

Wymagania dotyczące pracy licencjackiej na etnologii UG.doc (m.in. wygląd pracy, aneksów, spisu treści, podziału źródeł w bibliografii, zasady wstawiania materiałów wewnątrz pracy np. zdjęć, wykresów, tabelek).

 

Zasady dotyczące poprawnego tworzenia przypisów.doc (m.in. jak cytować źródła internetowe lub artykuły z czasopism naukowych)

 

Złożenie licencjatu na etnologii UG.doc (obowiązujące terminy złożenia pracy, wykaz dokumentów, które trzeba złożyć razem z pracą itp.)

 

Wykaz prac dyplomowych na etnologii UG.pdf (wykaz tytułów prac obronionych na kierunku etnologia UG)

 

 

 

 

Wytyczne dla konspektów

 


 

 

- konspekt pracy licencjackiej  -  proseminarium dr T. Buliński.